Standpunten

Onderwijs in Almere

Leren nu is werk voor de toekomst.
Onderwijs is meer dan rekenen en taal, onderwijs richt zich op persoonlijke ontplooiing, op zelfredzaamheid en zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren. Onderwijs geeft jongeren kansen, ongeacht afkomst en mogelijkheden. Onderwijs pakt achterstanden aan en biedt talenten de kans optimaal te ontwikkelen. Scholen ontwikkelen zich tot educatieve centra van de wijk, waar kinderen ook vóór en na schooltijd terecht kunnen. Scholen zijn voor de ouders veilige en stimulerende plekken in de stad. Almeerse jongeren komen in Almere van school en blijven in Almere werken. Dit vraagt om goede doorstroommogelijkheden naar en beschikbaarheid van mbo, hbo en universitair onderwijs.

Burgerparticipatie in Almere

Verbeteren van burgerparticipatie.
De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een ‘alles zelf bedenkende’ gemeente. Inwoners die iets willen op duurzaam gebied, vinden in GroenLinks een natuurlijke bondgenoot.

Een sociaal Almere

Samen met en voor elkaar voor kwaliteit van leven.
Goede zorg in de buurt, met meer aandacht voor elkaar. In onze gemeente blijft het PGB (persoonsgebonden budget) bij intensieve zorgvraag bestaan!
Armoede wordt bestreden, bij inkomensproblemen krijgen mensen passende hulp en bij de gemeente ontstaat een “flitsmentaliteit” (snel helpen, geen weken wachten). GroenLinks is voor een sociale en tolerante gemeente waarin iedereen kansen krijgt; discriminatie wordt bestreden, pesten wordt aangepakt en GroenLinks voert een homo-, allochtoon- en vrouwvriendelijk beleid. Ook leeftijdsdiscriminatie wordt bestreden. De komende periode ondergaat het sociale domein een belangrijke transitie. Bezuinigingen en decentralisatie van taken noodzaken tot een vernieuwde aanpak. GroenLinks gaat er vanuit dat ieder mens iets kan en wil, en dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar.

De groene gemeente

Bij de eerste stedenbouwkundige plannen van Almere is rekening gehouden met veel groen en blauw in de stad, de leefkwaliteit en de verkeersstructuur. Met de bouw van Almere is steeds voldaan aan de toen geldende bouw- en milieuvoorschriften. Het resultaat is dat de basis in Almere op orde is met: een schone en gezonde leefomgeving; veel openbaar groen in en rond de stad; goede en veilige verkeersstromen inclusief openbaar vervoer; woningen die voldoen aan de tijdens de bouw geldende milieu- en energievoorschriften. Maar het kan altijd beter. GroenLinks Almere houdt de vinger aan de pols waar het de groene gemeente aangaat.

Economie

De huidige economische, sociale en politieke situatie in Nederland bepaalt de keuzes die GroenLinks de komende jaren lokaal gaat maken. We laten ons daarbij leiden door de kernwaarden van GroenLinks. Concrete stappen zijn daarvoor nodig. GroenLinks zet die stappen. Economie in Almere: het creëren van werkgelegenheid is in tijden van recessie lastig, maar niet onmogelijk. We zien veel initiatief bij de Almeerders zelf. Zij willen zelfstandig werken, maar missen veelal een plek dichtbij waar ze dat kunnen. Laten we hun initiatief als gemeente ondersteunen en faciliteren.

 

Floriade

Over de Floriade is veel discussie. GroenLinks Almere staat positief tegenover de Floriade, hier krijgen we regelmatig vragen over. Hier lichten we toe waarom we in principe positief zijn maar ook waar we kritisch op zijn.

 

Kernwaarden van GroenLinks Almere

Duurzaamheid, kansen eerlijk delen en een open vrijheidslievende houding met een voorkeur voor diversiteit. GroenLinks staat voor een beter milieu en wil mensen in de gelegenheid stellen hun leven in eigen hand te nemen.

Wonen in Almere

Op het gebied van wonen is er in Almere al heel veel gerealiseerd.
Alle woningen in Almere zijn volgens de toen geldende nieuwste duurzaamheidsnormen gebouwd en daarmee zijn ze al flink duurzaam.
Initiatieven van burgers op de woningmarkt kunnen al gerealiseerd worden via Particulier Opdrachtgeverschap en het beleid rond werken aan huis.