Standpunten

Een verkeersveilig Almere

Speciaal voor voetganger en fietser.

De fiets is het stadsvervoersmiddel van de toekomst. Met de opkomst van de fiets met elektrische hulpmotor wordt de fiets voor een nog grotere groep mensen het vervoersmiddel voor de korte en middellange afstand.g

Een klimaatbestendig Almere

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Om de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken is een verschuiving nodig in ons energieverbruik. Energiebesparing en gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, die geen broeikasgassen uitstoten, is hierbij de sleutel.

Een klimaatbestendige stad houdt rekening met de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals droogte, hitte, overstromingen, wateroverlast en veranderingen in biodiversiteit. We hebben te maken met extremere hitte en droogte en merken ook dat op veel plaatsen in Nederland de extreme neerslag niet goed verwerkt kan worden.

Een schoon en gezond Almere

Een schone en gezonde stad is een stad waar je schone lucht inademt, waar je in de grond kunt wroeten omdat je erop kunt vertrouwen dat de bodem schoon is en waar je prettig woont omdat geluidsoverlast binnen acceptabele grenzen blijft. Een gezonde stad is onlosmakelijk verbonden met lichamelijke beweging. Een stad die het aantrekkelijk maakt om naar buiten te gaan, om de fiets te pakken in plaats van de auto of bromfiets en buiten te spelen in plaats van voor een beeldscherm te zitten, zal de gezondheid van haar inwoners sterk verbeteren.

Het jonge Almere heeft alle kansen om een gezonde stad te zijn. Hierbij is de inrichting van de openbare ruimte, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan de gescheiden banen voor fietsers en auto's, waardoor het in Almere aantrekkelijk is de fiets te pakken.

Een Almere met passende zorg voor iedereen

In onze samenleving bestaat een grote tweedeling tussen arm en rijk in gezondheid en toegang tot de gezondheidszorg. De gemeente moet actief beleid voeren om die ongelijkheid te verminderen. Een wijkgerichte benadering is hierbij nodig en gezondheid moet een integraal onderdeel zijn van het gehele beleid van de gemeente. GroenLinks vindt het belangrijk dat de zorg die geboden wordt, passend is; dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen of, wanneer dit niet meer gaat, naar een zorginstelling in de buurt kunnen.

Een sociaal Almere

GroenLinks wil graag een samenleving die kansen biedt aan alle mensen. Waar iedereen kans heeft op een zinvol, gezond en prettig leven. Daarvoor is het belangrijk dat iedereen een eerlijke kans heeft op passend werk, een inkomen, een betaalbare woonruimte, goed onderwijs en goede hulpverlening.

Eerlijke kansen beginnen met een goede start in het leven. Iedereen verdient een goede start, in een gezonde omgeving en met onderwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt. Kinderen horen de hulp te krijgen die ze nodig hebben. Door op tijd de juiste hulp te bieden wordt intensievere zorg voorkomen. De gemeente vervult een aantal taken die ingrijpen op onderwijs en is sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. In het hoofdstuk ‘Eerlijke start’ is beschreven wat GroenLinks aan mogelijkheden ziet voor de gemeente Almere om ieder kind een goede start te geven. Daar wordt ingegaan op onderwijs, jeugdzorg en sport.

GroenLinks is voorstander van participatie, omdat we vinden dat iedereen mee moet kunnen doen en zelf de regie over het eigen leven moet kunnen nemen. Niet iedereen zal echter ‘eigen verantwoordelijkheid’ kunnen pakken. De participatiesamenleving mag geen dekmantel zijn voor bezuinigingen, maar vraagt soms juist om extra investeringen. Of mensen nu een goede start hebben gehad of niet, het wil niet altijd lukken om werk te vinden of op een andere manier mee te doen in de samenleving. De gemeente heeft als taak deze mensen te helpen.

 

Een groen Almere

Almere mag blij zijn met de hoeveelheid groen in onze stad. Het belang van een groene omgeving is erg groot voor een gezonde lucht en voor ons welzijn. GroenLinks vindt het jammer dat het openbaar groen in onze stad niet evenredig verdeeld is over de wijken. Het mag niet uitmaken in welke wijk je woont.

verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Bent u nieuwsgierig naar onze standpunten. Deze zijn te lezen in ons verkiezingsprogramma of in de kortere samenvatting. Binnenkort verschijnen onze standpunten ook op deze plek!