GroenLinks wil een gemeente die samen met de vluchteling de regie voert over de inburgering. In de afgelopen jaren is de (verplichte) inburgering in zeer sterke mate gemaakt tot een kwestie van eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomers. Dit beleid heeft gefaald. Wij pleiten er daarom voor dat het rijk en de gemeente de regie over de inburgering terugkrijgen.

Wij richten ons op een Almere waar individuele mensen en groepen zich samen inzetten voor een respectvolle, vreedzame en kansrijke samenleving.

GroenLinks wil onderzoeken hoe asielzoekers en statushouders een bijdrage aan de samenleving en aan hun eigen integratieproces kunnen leveren middels (vrijwilligers)werk.

Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, is het de taak van de gemeente om zo snel mogelijk te zorgen voor woonruimte en integratiebegeleiding. Almere moet hiervoor prestatieafspraken hebben met woningcorporaties. Dit om te bewerkstelligen dat het woningaanbod zodanig is dat dit geen grote extra wachttijden voor andere woningzoekenden oplevert.

Wanneer op een aanvraag voor een verblijfsvergunning negatief wordt beschikt (inclusief de geldende bezwaar- en beroepsprocedure), dient die asielzoeker zo vlot mogelijk te reizen naar het land van herkomst of een land dat wel een plek wil bieden. Dit is een logisch sluitstuk van een eerlijke asielprocedure. Toch blijven altijd situaties denkbaar waarin uitgeprocedeerden – om welke reden dan ook – echt niet weg kunnen. GroenLinks vindt dat Almere in die situaties actief maatwerk moeten leveren (bed, bad, brood e.d.), gekoppeld aan inzet om vertrek alsnog mogelijk te maken.

  • GroenLinks wil een gemeente die samen met de vluchteling de regie voert over de inburgering
  • GroenLinks vindt dat Almere actief maatwerk moeten leveren