Almeerders die zorg of ondersteuning nodig hebben, hebben een gemeente nodig die er voor hen is. Zij zitten niet te wachten op nog een organisatie die het hen moeilijk maakt om hulp te krijgen. 

De laatste jaren is de stad gegroeid, maar het aantal mensen dat de zorg voor de Almeerders moet regelen niet. We willen daarom dat het welzijnswerk voortaan mee groeit met de stad, zodat je in alle wijken makkelijk zorg of ondersteuning kunt regelen en ontvangen.

Bij het regelen van hulp en ondersteuning  zijn er veel regels en afspraken  die moeilijk te begrijpen zijn.  Er moet hierbij aandacht zijn voor mensen met een handicap of beperking, Almeerders die moeilijk of niet kunnen lezen en schrijven en Almeerders met minder goede digitale vaardigheden.

We gaan uit van het principe dat voorkomen beter is dan genezen. Welzijnsorganisaties, huisartsen, verloskundigen en gespecialiseerde zorgorganisaties moeten daarom direct die intensieve professionele zorg aanbieden die voorkomt dat een situatie verslechtert..

In de stad zijn veel bewoners actief in hun eigen wijk. Deze plannen en ideeën brengen mensen bij elkaar en zijn belangrijk voor het versterken van de sociale contacten in de buurt. De wijkbudgetten zijn hiervoor onmisbaar. Ontmoetingsplaatsen en laagdrempelige en toegankelijke hulpmiddelen zijn een voorwaarde voor leefbare wijken.

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Je wilt gezond zijn én je gezond voelen. Een passende woning,  een fijne woonomgeving, controle over je eigen leven en meedoen in de maatschappij zijn daarvoor belangrijk. Voor kwetsbare ouderen en Almeerders met gezondheidsproblemen is dit niet vanzelfsprekend. De gemeente moet daarom zorgen dat de verschillende doelgroepen een betaalbare plek hebben om zelfstandig of met begeleiding te wonen.  

Meedoen in de maatschappij kan alleen als je je daarin ook vrij kan bewegen. Goed toegankelijke openbare toiletten, stoepen, straten, pleinen en gebouwen zijn hiervoor een belangrijke voorwaarde. GroenLinks wil dat Almere zijn nadrukkelijke wens om een toegankelijke stad te zijn, waar iedere inwoner er toe doet,  echt gaat waarmaken.

GroenLinks wil dat de overheid vertrouwen in mensen heeft. Niet alleen in mensen die bij de gemeente aankloppen met een hulpvraag maar ook vertrouwen op de kennis en kunde van de professionals. Zorgverleners willen bijvoorbeeld goede zorg kunnen bieden en worden nu teveel belemmerd door systemen die zijn gebouwd op wantrouwen. We stoppen met onnodige administratie en controledrift en maken zorg- en welzijnsprofessionals weer baas van hun eigen werk.

We verminderen het aantal  zorgaanbieders met een contract en stellen samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgprofessionals voorop. Niet de laagste prijs maar de hoogste kwaliteit moet leidend zijn. Alleen wanneer er minder zorgaanbieders zijn,  is het mogelijk om de samenwerking te krijgen die nodig is voor hoge zorgkwaliteit die toch betaalbaar blijft. 

  • Wij willen samenwerking tussen zorgaanbieders met kwaliteit als uitgangspunt, in plaats van concurrentie op basis van prijs. Onderaannemers in de zorg krijgen de vergoeding voor de zorg die ze leveren en waar ze recht op hebben. Ze worden niet het slachtoffer van afspraken tussen de grote Instanties en de gemeente. 
  • Almere heeft een groot netwerk van mensen en organisaties die opkomen voor de belangen  van groepen Almeerders. Er moet een betere samenwerking komen tussen deze mensen/organisaties zodat zij een sterker geluid kunnen laten horen,  en daarmee meer invloed hebben op het beleid en de uitvoering. 
  • Wijkbudgetten zijn onmisbaar voor nieuwe plannen in de buurt en moeten met zo min mogelijk regels toegekend worden.