Deze vallen sinds kort onder de verantwoordelijkheid van de provincie. Via het groen langs de Oostvaardersdijk zijn de Oostvaardersplassen verbonden met het Wilgenbos, de Lepelaarsplassen en de Noorderplassen. Zowel de Oostvaarders- als de Lepelaarplassen zijn een Natura 2000 gebied. Deze en de andere groene gebieden in en rond Almere moeten worden gekoesterd en bewaard.

GroenLinks vindt het jammer dat het openbaar groen in onze stad niet evenredig verdeeld is over de wijken. Het mag niet uitmaken in welke wijk je woont. GroenLinks is er voorstander van dat de gemeente haar inwoners aanmoedigt en faciliteert om het groen in hun eigen wijk te beheren, als manier om de kwaliteit van het groen te verbeteren en de betrokkenheid van de bewoners bij de wijk te vergroten. De gemeente blijft echter eindverantwoordelijk voor het groen.

De gemeente moet terughoudend zijn met de kap van bomen. Na een uitgebreide voorbereiding en gesprekken met inwoners, deskundigen en belangstellenden, is in maart 2017 het Bomenkader Almere vastgesteld. Hierin wordt beschreven wanneer een boom wel en wanneer niet wordt gekapt. Ook de inspraak van inwoners is hierin vastgelegd. Over twee jaar wordt dit Bomenkader geëvalueerd, iets wat GroenLinks op de voet volgt.

Om de kwaliteit van het groen, en vooral de aanwezigheid van dieren erin, te verbeteren, pleit GroenLinks ervoor om het groen in de stad zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Groen en water zijn beiden een belangrijk onderdeel van de stad. De nota ‘Kleur aan Groen’  biedt ruimte aan initiatieven om het groenblauwe karakter van Almere te stimuleren, binnen de vastgestelde kaders. Meest recent zijn de ontwikkelingen van het Rondje Weerwater, waarmee het Weerwater het hart van Almere moet worden.

  • GroenLinks zet zich in voor een evenredige verdeling van groengebieden over de stad
  • GroenLinks wil dat de verschillende groengebieden in de stad zo veel mogelijk op elkaar aansluiten
  • GroenLinks is voor een beleid dat het groen in en rond Almere beschermt en behoudt