Afgelopen donderdag is er in de politieke markt gesproken over de Floriade. Aanleiding was het verschijnen van een tussenrapport van wethouder Mulder. Een rapport dat in de ogen van GroenLinks concreter en verder is dan het rapport van Veerman, waar we zoals bekend veel kritiek op hadden. Veel punten waar we als GroenLinks achter kunnen staan, zoals vergroening en verduurzaming van de stad, circulaire economie, innovaties in waterbeheer, de jeugdfloriade en het betrekken van bewoners en ondernemers uit de stad.

Maar ook met dit rapport zijn we er nog niet, vindt GroenLinks. Er is nog teveel niet uitgewerkt, de inhoud is nog te weinig innovatief en te weinig gefocused op een mondiaal urgent probleem. GroenLinks heeft voorstellen gedaan hoe wel focus en innovatie aan te brengen. Lees onze inbreng

“Vandaag ligt het tussenrapport voor over de Floriade. Een rapport dat in onze ogen stukken verder en concreter is dan het Veermanrapport, waar we -zoals u weet- veel kritiek op hadden. Wat ons als GroenLinks aanspreekt in het rapport is de koers van vergroening en verduurzaming van de stad, de gerichtheid op een circulaire economie, de kansen voor innovaties op het gebied van waterbeheer en de jeugdfloriade als opmaat naar een 'groen’ besef bij onze nieuwe generatie. Ook de duidelijke wens om organisaties, ondernemers en inwoners uit de stad bij de Floriade te betrekken onderschrijven wij. We blijven het echter lastig vinden om op basis van ook dit document een echt oordeel over de Almeerse Floriade te komen, of we dit wel moeten willen of niet. Dit komt omdat er in onze ogen nog teveel niet uitgewerkt is en de inhoud nog te weinig innovatief is en te weinig gefocused is op een mondiaal urgent probleem. Ik zal dit aan de hand van drie punten toelichten.

 

1) Ten eerste is er geen sprake van een integraal verhaal: het is moeilijk om de samenhang tussen alle onderdelen te overzien: er wordt een kader gegeven over een deel van Floriade (namelijk het evenement), maar niet over de gebiedsontwikkeling. Terwijl deze zo belangrijk is. Wat is de visie op de stedelijke inpassing van de Floriade? De Legacy is helemaal niet terug te vinden in het rapport.

2) ten tweede is het lastig dat het rapport en de ideëen daarin totaal niet financieel zijn onderbouwd. Hoe gaat men de sponsoring aanpakken, hoeveel moet er binnenkomen voor welke onderdelen om de Floriade rendabel te kunnen laten draaien? Hoeveel is al toegezegd, wat zit eraan te komen? We weten dat een Floriade zeer risicovol kan zijn, dus het is in onze ogen essentieel om uitvoerig over de financiële onderbouwing te praten.

3) ren derde de inhoud. Dit is voor ons een essentieel onderdeel van het verhaal. GroenLinks is eerder akkoord gegaan met het Bidboek, maar heeft toen wel een voorbehoud gemaakt m.b.t. de inhoud. Deze invalshoek geldt nog steeds voor ons.

  • Zo vragen we ons af of er wel een visie op het thema growing green city is? Een integrale visie op het gebied van duurzaamheid, energieneutrale stad medio 2022, is een absolute must. Hoe willen wij duurzaamheid uitwerken en hoe is dit te rijmen met het idee van economische duurzaamheid van de NTR? Hoe gaan we behalve duurzaam bouwen, ook zorgen voor duurzaam gebruik van gebouwen nà de Floriade (voor andere functies gebruiken bijv.)? Hoe ga je in zijn geheel om met het gebied? Ga hiermee in the making off aan de slag met (inter)nationale universiteiten. Start bij Groenhorst HBO en bouw dat gericht uit. Zoek daar ook je zakelijke partners bij uit!

  • We vinden het verhaal erg van binnen naar buiten geredeneerd: daarmee bedoelen we dat erg geredeneerd wordt vanuit de stad en regio. Met greening, feeding, energizing en heathying, wat in het stuk tot uiting komt als een verzameling activiteiten die in de stad al lopen en die nu aan elkaar worden geknoopt, “hopen we een bijdrage te leveren aan mondiale vraagstukken”. In onze ogen moet het mondiale uitgangspunt zijn voor de focus van de Floriade; voor welk urgent mondiaal probleem willen we oplossingen bieden? De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid benoemt hiervoor duidelijk een rol van Nederland in zijn rapport “Naar een voedselbeleid”, dat onlangs is uitgekomen. Nederland is bij uitstek geschikt om aan de gang te gaan met de urgente mondiale opgaven tav de voedselvoorziening: de opgaven op het gebied van ecologische houdbaarheid (beslag op grond, natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen), etc., volksgezondheid (voedselveiligheid, gevolgen ongezond voedsel, etc.) en robuustheid van het voedselsysteem (veranderingen en schokken opvangen). Onze positie in de mondiale voedselwereld biedt Nederland kansen en mogelijkheden volgens de WRR. Ik zou u allen willen aanraden dit rapport te lezen, omdat het aanknopingspunten biedt om duurzaamheid, growing green cities en the circulaire economie vanuit een breder perspectief vorm te geven.

  • Het biedt ook perspectief om daadwerkelijk grote, innovatieve bedrijven aan te trekken die willen investeren en willen meewerken aan innovatieve oplossingen. En universiteiten: over 10 jaar zijn ook wetenschappelijk gezien weer grote stappen gezet. En juist die wetenschappelijke uitdaging zou in Almere een plek moeten krijgen. In onze ogen is echte innovatie dat er op de Floriade dingen komen die er nu nog niet zijn.

  • Het zou goed zijn om een grote naam aan de Floriade te verbinden, zoals bijvoorbeeld Gunther Pauli, de schrijver van het boek “de blauwe economie”. Hij heeft internationale status op het gebied van de circulaire economie. Tezamen met een goed inhoudelijk, mondiaal verhaal, kan zo iemand van belang zijn om andere landen te trekken (meer dan het rijtje wat we nu hebben), niet alleen de internationale green cities, maar –via Amsterdam- ook de steden die mondiaal met elkaar overleggen en vraagstukken oplossen. Hierin zien wij een belangrijke rol voor onze Floriade-zusterstad Amsterdam, die in dit netwerk zit.

 

Dit tussenrapport over de Floriade moet in onze ogen nog echt veel verder worden uitgewerkt om als basis voor beslissing over de Floriade te kunnen dienen. De vorige portefeuillehouder had een duidelijke droom met de Floriade. In ieder geval met het gebied, waarin hij het Weerwater als het Central Park van Almere neerzette. Ik mis zo’n droom in dit verhaal.

 

 

Willy-Anne van der Heijden

fractievoorzitter