Als GroenLinks Almere zijn we blij dat er veel geld wordt uitgegeven aan zaken die we belangrijk vinden, zoals het bestrijden van energie-armoede, investeringen in de circulaire economie en programma’s om de diversiteit van onze stad te vieren. Maar er zijn ook thema´s waar we ons zorgen over maken. GroenLinks neemt zelf het initiatief voor andere keuzes. 

GroenLinks maakt zich grote zorgen over het tempo waarin er betaalbare woningen worden gerealiseerd. In het coalitieakkoord wordt aangekondigd dat er minder tijd besteed zal worden aan projecten waarbij woningen in bestaande wijken gepland zijn. Hoe gaan we dan doorgroei in de eigen wijk van jongeren en ouderen mogelijk maken? GroenLinks wil dat het realiseren van jongerenwoningen, seniorenwoningen en zorgwoningen worden meegenomen in het nieuwe beleid. GroenLinks wil dat duidelijk wordt op welke wijze de prioriteiten worden gesteld. Het Stedelijk Woningbouwprogramma Almere (SWPA) moet tegen het licht worden gehouden, omdat het onduidelijk is welk type woningen door de aanpassingen aan de plannen het eerste aan de beurt is. Volgens GroenLinks moeten betaalbare woningen voorrang krijgen boven dure woningen. 

Ook is er veel te doen op het gebied van woningnood. Er wordt voorgesteld om meer geld vrij te maken voor de inhuur van ambtenaren. Deze ambtenaren kunnen dan helpen om sneller bouwvergunningen af te geven. Het is goed om te werken aan de versterking van de gemeentelijke organisatie, maar GroenLinks wil dat duidelijk is hoe het extra geld gaat helpen. Hoe gaan de extra middelen helpen bij het versnellen van vergunningverlening en de realisatie van de bouw? En hoe gaan we het resultaat meten? Er zijn verschillende keuzes die mogelijk zijn, is dit de meest effectieve wijze om meer woningen te realiseren? We denken hierbij ook aan de rol van verdere digitalisering. GroenLinks zal daarom binnenkort een bijeenkomst in de Raad organiseren over de versterking van de gemeentelijke organisatie, en hoe hier als Raad inzicht in te krijgen. Verder willen we graag spreken over de mogelijkheden die digitalisering hier biedt. 

Recent sprak de raad over het maken van beleid voor woningcoöperaties, een punt waar veel partijen in de stad zich al jaren voor uitspreken. GroenLinks wil dat voor de uitwerking van plannen hiervoor snel geld beschikbaar wordt gemaakt. (lees ook: GroenLinks steunt woningcoöperaties).

Verder wil GroenLinks een onderzoek naar mogelijkheden om in te breiden zonder in het groen te bouwen. Hiervoor willen we kijken naar een actiever vastgoedbeleid vanuit de gemeente. Indien nodig moet de gemeente panden gaan opkopen om meer woningen mogelijk te maken. 

De klap van de energiecrisis komt op dit moment het hardste aan bij gezinnen in slecht geïsoleerde woningen. De gemeente moet daarom de focus leggen op die maatregelen die de grootste impact hebben. Er moet snel duidelijk worden wat de beste oplossing is voor huishoudens die afhankelijk zijn van gas voor hun verwarming. 

Het is noodzakelijk om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de richting die we als gemeente op willen met de energietransitie. Inwoners zitten hier op te wachten en kunnen moeilijker een keuze maken zonder deze informatie. We willen graag dat het college zo snel mogelijk komt met een plan voor het ‘van het gas af gaan’ van Almere, binnen de kaders die zij zelf geformuleerd heeft in het coalitieakkoord. GroenLinks komt hiervoor met een voorstel.

Een goede baan in Almere

Als het gaat over werk, dan wordt er terecht gesproken over de randvoorwaarden voor vestiging van bedrijven. Er wordt echter minder aandacht besteed aan het aantrekken van nieuwe werkgelegenheid in Almere. Gezien de steeds grotere uitgaande pendel en de problemen die dat met zich meebrengt willen we graag dat er beleid komt voor het toevoegen van banen, ook in afstemming met de MRA en provincie. Daarom willen we de discussie over het centrum aangrijpen om te kijken hoe we meer woon/werk combinatie gebieden kunnen creëren. Dit sluit volgens ons aan bij de wensen zoals geformuleerd in het coalitieakkoord. We zullen hier een rondetafel over organiseren, met andere partijen uit de stad. 

En tenslotte: bij cultuur lijkt aan de rem te zijn getrokken. Ook de komst van het kunstmuseum wordt vrijgelaten. GroenLinks vindt het noodzakelijk dat er in onze groeiende stad meer geïnvesteerd wordt in cultuur. Hoewel we voorzichtigheid over grote projecten begrijpen, denken we graag mee over een manier om een museum te vestigen met voldoende draagvlak in de stad.

Bezuinigingen

De coalitiepartijen hebben voor de meeste van hun plannen geen financiële dekking. In plaats daarvan zijn er bezuinigingen aangekondigd, zonder dat duidelijk is waar deze terecht komen. GroenLinks maakt zich hier ernstig zorgen over. We vrezen er voor dat hiermee de voorzieningen voor de Almeerders in gevaar komen. GroenLinks staat er voor dat de bezuinigingen gedragen moeten worden door de sterkste schouders en niet door de Almeerders die nu al in de knel komen door de energiecrisis en de woningnood.