De gemoederen in Almere lopen flink op nu het college met een voorstel is gekomen voor een ander afvalinzamelsysteem. Er wordt vooral bezwaar gemaakt tegen maatregelen die het serviceniveau van inzameling soberder maken. Wat vindt GroenLinks hiervan?

Laten we vooropstellen dat het College heeft uitgevoerd wat er bij de programmabegroting in november 2019 werd besproken en wat in het coalitieakkoord is opgenomen. Afspraak was dat het College met scenario’s zou komen om de afvalstoffenheffing naar beneden te brengen tot het niveau van 2018. Een pittige opgave als je bedenkt dat de verhoging van de afvalstoffenheffing hoofdzakelijk door allerlei ontwikkelingen in binnen- en buitenland wordt veroorzaakt. Het verwerken van plastic is bijv. in China fors duurder geworden, papier levert daarentegen niets meer op. Bij de bespreking van de begroting bleek dat dit alles zou leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing met 26 euro. Voor de meerderheid van de raad was zoveel stijging ongewenst.

Nu ligt er dus een stuk van het college. Hieruit wordt duidelijk dat als we echt terug willen naar het prijsniveau van 2018, het alleen kan door sterk te snijden in service, personeel, ed. En dit terwijl we zo trots zijn op onze goede afvalservice in Almere, met een upcycleperron (uniek in Nederland), bladkorven, tegengaan van dumpingen, etc. Het college vindt dit ook te gortig en stelt voor om het middenscenario als uitgangspunt te nemen, waarbij de gemeente voor een deel (tijdelijk) uit de algemene middelen bijplust. Maar ook dit scenario zal pijn blijven doen. We moeten als raad echt met elkaar in gesprek hoe we ver we hierin willen gaan, of we het scenario van het college volgen of toch iets anders willen.

Ook vanuit GroenLinks vinden we dit een bijzonder moeilijke afweging. Maar voor ons is het wel van belang dat er niet slechts naar de prijs wordt gekeken, maar dat er ook naar een ander afvalsysteem wordt toegewerkt waarbij de inwoners nog beter dan nu afval gaan scheiden. Wij pleiten in het kader van duurzaamheid al lang  voor een afvalloze stad en –op weg daar naartoe- voor het sterk terugdringen van het afval in Almere. Het College geeft aan over te gaan op een afvalsysteem van DifTar (gedifferentieerde tarieven) en dat ze -bij blijvend succes- de PMD+ verder wil uitrollen. Beiden juichen wij als GroenLinks toe.