Het rapport wat uit dit onderzoek voortkwam kunt u hier teruglezen. Tijdens de bespreking van dit rapport en het burgerinitiatief heeft de Raad van Almere het College van Burgemeester en Wethouders verzocht met een nieuw voorstel te komen. GroenLinks heeft gevraagd de ervaringen van de inwoners die het burgerinitiatief met PMD+ gestart zijn, te betrekken bij het voorstel. Dit voorstel wordt in april 2021 verwacht. De wethouder heeft aangegeven dat het wagenpark van de afvaldienst dringend aan vervanging toe is. De wethouder is -vooruitlopend op het voorstel- wellicht genoodzaakt bij de Raad van Almere aan te kloppen met een voorstel voor vervanging van het wagenpark.

Waarmee moeten we als GroenLinks rekening houden bij de keuze van een afvalverwerkingssysteem voor onze stad? Het streven van de coalitie is om de afvalstoffenheffing terug te brengen tot het niveau van 2018. Dat is belangrijk, maar voor GroenLinks is het minstens zo belangrijk om toe te werken naar een stad met zo min mogelijk afval. Een reductie naar 50 kg restafval per jaar per inwoner is het streven. De keuze zal gemaakt moeten worden tussen Diftar of PMD+, die allebei grote voor- en nadelen hebben (zie addendum).

Een aantal fracties sprak tijdens de besprekingen een voorkeur uit voor PMD+, terwijl zij tegelijkertijd een aantal wensen, vragen en opdrachten meegaven aan het College ten behoeve van het nieuwe collegevoorstel. GroenLinks heeft nog geen keus gemaakt en wacht het collegevoorstel af. Op korte termijn kan door middel van een aantal maatregelen  de afvalstoffenheffing verlaagd worden, maar elke bezuiniging heeft nadelen. Wij kijken uit naar het collegevoorstel en realiseren ons dat het een hele opgave is om voor een grote en diverse stad als Almere een systeem te kiezen dat voor iedereen aanvaardbaar is. Wellicht is een combinatie van twee systemen ook nog een optie.

Joske Galiart, raadslid GroenLinks Almere

  • Diftar (geDIFferentieerde TARieven) is een instrument om via een financiële prikkel de bewustwording voor afvalscheiding te vergroten. Diftar past daarmee goed bij bronscheiding en minder bij nascheiding. Bijna de helft van de Nederlands gemeenten heeft een vorm van diftar ingevoerd. Het meest voorkomende diftarsysteem is volume-frequentie. Inwoners betalen dan naast een vast bedrag aan afvalstoffenheffing een extra variabel bedrag voor iedere keer dat de restafvalcontainer aan de weg wordt gezet of voor de huisvuilzak die in de ondergrondse container wordt gedaan. Andere diftarvormen zijn: betalen per zak (dure zak) of betalen op basis van gewicht.
  • PMD+ staat voor plastic, metaal/blik, drinkpakken en restafval. Restafval is het afval dat overblijft nadat alles is gescheiden in de papierbak, biobak, glasbak, textielbak of wat kan worden ingeleverd op een van de recyclingperrons. In de PMD-bak kan men alleen plastic verpakkingsafval, metaal/blik en drinkpakken kwijt.