Hiervoor vraagt de partij het college aanpassingen te doen in de visie op de Almeerse energietransitie, een document dat de kaders aangeeft voor het beleid voor de komende jaren. 

De gemeente Almere staat voor de uitdaging om samen met andere partijen in de stad invulling te geven aan de energietransitie. Daarom stelt het college voor om te versnellen in de energietransitie en de CO2 -doelstelling te verhogen van 49% naar 55% reductie in 2030 ten opzichte van 1990 en nagenoeg klimaatneutraal te zijn in 2050. 

GroenLinks vindt deze wijziging niet ver genoeg gaan. Zij stellen voor om de langetermijndoelstellingen voor het verminderen van de CO2-uitstoot te verhogen naar een CO2-reductie van 60% in 2030 en nagenoeg klimaatneutraal te zijn in 2040 - dus tien jaar eerder.

De reden voor deze vervroeging is duidelijk: toenemende gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijgende zeespiegel, die een directe bedreiging vormen voor zowel de mondiale als lokale gemeenschappen. Indiener Albert Waninge benadrukt dat klimaatverandering de grootste bedreiging vormt voor onze natuurlijke omgeving en dat menselijke activiteiten, met name het verbranden van fossiele brandstoffen, hier de voornaamste oorzaak van zijn. ´Door de doelstelling te verhogen naar 2040, toont Almere leiderschap en verantwoordelijkheid in de strijd tegen klimaatverandering,´ aldus Waninge  in het amendement, dat GroenLinks indiende met Kjell van Wijlandt, raadslid voor de Partij voor de Dieren.

Het ambitieuzere doel is in lijn met de wereldwijde oproep tot versnelde actie en is essentieel om de meest ernstige gevolgen van klimaatverandering te vermijden en geeft gehoor aan de brede wetenschappelijk consensus over het tegengaan van klimaatverandering. Het verhogen van deze doelstelling is een cruciale stap vooruit in het waarborgen van een duurzame toekomst voor Almere en haar inwoners en uiteindelijk de gehele wereld.

Slimme Elektriciteit

GroenLinks wil ook dat slim elektriciteitsverbruik en ruimte voor elektriciteitsopslag wordt opgenomen in de visie. Met de energietransitie wordt Almere sterk afhankelijk van zon en wind. In tegenstelling tot de klassieke elektriciteitscentrales, die eenvoudig meer of minder elektriciteit kunnen opwekken, laten windmolens en zonnepanelen zich slecht sturen in hun productie. Voor een deel zal dit probleem opgelost worden door opslag van energie. Maar dit is ook heel duur.  

De overheid moet daarom niet alleen maatregelen nemen om energieverbruik te verminderen en om om te schakelen naar duurzamere bronnen. We zullen ook technologieën moeten gebruiken die ervoor zorgen dat we elektriciteit verbruiken als het beschikbaar is. En ook zal er ruimte geboden moeten worden voor opslag van energie. 

Tenslotte vraagt GroenLinks het college ook om zonne-energie op te nemen in haar plannen voor gebiedsontwikkeling. Op dit moment wordt er bij het ontwerp van wijken en woningen niet structureel gekeken wordt naar hoe zonne-energie optimaal benut kan worden. Door de daken van woningen (en de zonnepanelen erop) in een wijk slim te ontwerpen, kan de opwek van zonne-energie beter aansluiten bij het verbruik van elektriciteit en hierbij netcongestie voorkomen. ´Er is nog een wereld te winnen aan energiebesparing en -opwek door zonlicht beter te benutten bij woningbouw en stedelijke ontwikkeling,´ aldus Waninge. 

De visie op de Almeerse energietransitie die nu wordt besproken in de raad geeft de kaders aan, het hoe en waarbinnen de beleidsinzet voor de energietransitie plaatsvindt in de komende jaren. De raad wordt gevraagd in te stemmen met drie programmalijnen en vier leidende principes waarlangs de energietransitie wordt uitgevoerd. In een nog op te stellen uitvoeringsprogramma volgt wat het college concreet doet aan de energietransitie.