Hoewel met de beste intentie opgesteld, komt de begroting op ons over als een haastig opgesteld document. Zo lezen we veelvuldig dat er en nog een plan of een uitwerking aan de raad wordt voorgelegd. Aan de ene kant is dit te prijzen, aan de andere kant roept dat bij ons de vraag op. Waar worden we in deze begroting nu eigenlijk gevraagd mee akkoord te gaan?

Zo is in de begroting niet duidelijk lezen wat we gaan doen, waarom dat gebeurd en hoe de relatie is tot het gereserveerde bedrag. Wat betekent deze begroting bijvoorbeeld voor onze partners in de stad? Dat organisaties gekort worden is voor ons duidelijk. Het rijk compenseert ons niet volledig voor de inflatie, we komen hierdoor 4 miljoen te kort. Het college kiest ervoor om onze gesubsidieerde partners daarom ook niet volledig te compenseren voor de gestegen kosten. We zijn boos dat het rijk ons niet compenseert, maar kiezen er vervolgens voor om dezelfde houding aan te nemen tegenover onze
partners in de stad. Onacceptabel wat ons betreft.

Om onze eigen bezuinigingsdoelen te halen, zoals binnen het sociaal domein, doen we een groot beroep doen op onze maatschappelijke partners. Maar we gaan hen nu bewust niet compenseren voor de kosten die zij gaan maken. Dit vinden we onacceptabel. De kwaliteit en voortgang van informele zorg aan de Almeerders komt daarmee onder druk te staan.

In dat licht zijn wel blij dat er een reparatie van het welzijnswerk plaats vindt, maar zijn we teleurgesteld dat er pas bij de begroting voor 2024 een plan komt om de maatschappelijke voorzieningen bevolkingsvolgend te maken en dat hiervoor pas vanaf 2026 geld voor is gereserveerd.

We zijn teleurgesteld dat er geen plan ligt om de Onafhankelijke Cliënten Ondersteuning op volledige sterkte te houden. Zij leveren een grote bijdrage aan een inclusieve stad, maar inclusiviteit en diversiteit komen er in deze begroting überhaupt maar karig van af.

Als we kijken naar de grote investeringen die er in veiligheid worden gedaan zien we veel verstandige uitgaven maar ook een nadruk op de repressieve maatregelen. Wel investeren in boa’s maar geen extra investeringen in preventieve maatregelen.

In de begroting is te lezen dat we als gemeente genoodzaakt zijn onze tarieven te verhogen. Hierbij zien we dat het college haar best doet om deze kosten voor onze inwoners geleidelijk aan te laten stijgen. Dat lijkt sympathiek natuurlijk, maar beter hierover nadenkend is dat ook anders te bezien. De stijging van de OZB wordt over meerdere jaren uitgespreid tot in totaal 8,7%. Sympathiek voor de inwoners met een kleiner eigen huis. Maar de grote kapitaalbezitters betalen hierdoor ook maar 6% meer OZB in 2023. Hierdoor loopt de gemeente veel geld mis en zijn het vooral degene die de meeste draagkracht hebben die van deze minimale en geleidelijke verhoging profiteren.

Ook de WaBo leges dekken maar 87% van de gemaakte kosten. Daarmee worden deze kosten doorberekend aan onze inwoners. Zij betalen hierdoor mee aan projecten van grote projectontwikkelaars. Deze ontwikkelaars maken winst terwijl de portemonee van de Almeerder steeds dunner wordt. En dat in een tijd dat de kosten voor onze inwoners toch al verschrikkelijk stijgen.

Om energiearmoede te bestrijden reserveert het college geld om Almeerders te helpen hun huis duurzamer te maken en voor een revolverend fonds. Veel mensen die nu in armoede terecht komen zijn hiermee onvoldoende of niet geholpen. De reguliere schuld hulp trajecten waarnaar verwezen worden zijn echter niet voor alle inwoners beschikbaar. GroenLinks mist een maatwerk aanpak om in deze bijzondere tijd, armoede effectief te bestrijden.

We zijn niet tevreden met hoe het college omgaat met het negeren van de motie om winst van het grondbedrijf niet meer in de begroting op te nemen. Volgens GroenLinks is winst uit het grondbedrijf incidenteel geld en dienen we dat ook zo in de begroting op te nemen. Almere zal niet eeuwig kunnen teren op de inkomsten vanuit het grondbedrijf. Het is verstandig om ons dat elke keer weer te beseffen.

Een van de grootste opgave is het bouwen van voldoende woningen. Het college houdt vast aan de woonvisie en stedelijk woningbouw plan Almere (SWPA). GroenLinks is tevreden dat het college investeert in de zo hard nodige grotere capaciteit in het stadhuis, zodat aanvragen sneller en beter behandeld worden. We gaan ervan uit dat deze capaciteit ook zal gelden voor het begeleiden van wooncoörporaties. Of dit alles voldoende gaat zijn om de komende jaren echt sneller woningen te gaan bouwen, moeten we gaan zien.

Hoewel aan deze begroting zeker een, zij het voorzichtig, groen randje zit, zien we toch een doorlopende lijn in de begroting waar we niet blij van worden. Degene met het meeste geld gaan het meeste profiteren van de tegemoet komende stappen van deze coalitie terwijl de inwoners met minst dikke portemonnee maar weinig verlichting zien.