Lees hier de inbreng terug van onze fractievoorzitter Willy-Anne van der Heijden bij het debat over de voortgang van de Floriade in de Almeerse gemeenteraad.

Voorzitter, de vorige keer is het college op pad gestuurd met een vervolgopdracht om 3 risico-aspecten nog verder uit te werken:

  • Validatie en oplossing voor last minute tegenvallers na 5 mei 2020.
  • De scope en doelstellingen van de totale Floriade nogmaals goed opschrijven, communiceren en bespreken met alle stakeholders.
  • Het programma management aanpassen om meer transparant en als één team te fungeren in de finale.

Het College heeft in onze ogen in korte tijd een goed verhaal neergezet waarom we de Floriade zouden moeten voortzetten, in welke vorm, onder welke condities en tegen welke kosten en met welke baten. Er is nu meer focus aangebracht, het positioneringsdocument bevat nu een duidelijkere boodschap waar de Floriade op gericht is. Ik was aangenaam verrast dat er hierbij uiteindelijk voor de zogenoemde nuloptie is gekozen, doorgaan op het ambitieniveau waarmee we ooit zijn gestart. Een A1-wereldtuinbouwtentoonstelling met als thema Growing Green Cities. Dit sluit helemaal aan bij wat we als GroenLinks al lang uitdragen. Vanuit GroenLinks hebben wij altijd aangegeven de Floriade als een kans te zien. Een kans:

  • Om Almere op de kaart zetten (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal)
  • Om te zorgen dat het thema Voedselstrategie als belangrijke opgave voor steden wordt opgepakt: hoe kunnen we als stad zelfvoorzienend zijn zodat er geen voedseltekort is en er geen lange reizen en transporten moeten plaatvinden voor toevoer van voedsel?
  • Om een groene, duurzame en inclusieve stadswijk te realiseren, waaraan de Floriade gekoppeld is.
  • Maar zeker ook de economische spin-off voor bedrijven, waarbij je veel belangrijke ontwikkelingen voor de stad (zoals het centrum, station, A6, e.d.) meekoppelt met de ontwikkeling van de Floriade. 

Omdat voor ons het realiseren van de ambities nog steeds voorop staat, mag het duidelijk zijn dat voor ons scenario 1, gecontroleerde afbouw, geen optie is. In dit scenario doen we helemaal niets meer aan de ambitie m.b.t. het evenement Floriade en de woonwijk. Daarnaast kost dit scenario ook erg veel en is het beschadigend voor Almere: qua reputatie, qua schadeclaims, qua verloren geld wat er al ingestoken is. De variant die het college nu voorstelt, past nog het beste bij wat wij als partij beogen. En we kunnen hier ook een zeer (blijvend) actueel thema goed uitwerken, namelijk hoe je voedsel regelt in een stad die “op slot” is. Wij zijn dus voor het voorstel van het college.

 

Voorzitter, de vorige keer had ik kritiek op het feit dat de nadruk in het rapport van de verkenner en in de inbreng van fracties hoofdzakelijk lag op financiën, op de kosten. Natuurlijk, dat is belangrijk, maar in onze ogen moet je ook naar de batenkant kijken. Ik vind het goed dat in het raadsvoorstel hieraan nu wel aandacht wordt besteed: wat het financieel oplevert, wat je er aan concrete resultaten voor terugkrijgt en wat het voor de stad Almere kan doen (reputatie, afspraken meekoppelen van projecten, schaalsprong). We weten nog niet precies hoeveel dekking er nodig zal zijn. We hebben nu een geschat maximaal bedrag in de reserve, maar dat kan minder worden als het Rijk ons met covid-middelen ondersteunt en met bijvoorbeeld inbreng van samenwerkingspartners. Het gaat erom dat er dekking is voor het geval dat. Laten we nu gaan werken aan het volbrengen van een mooie Floriade!

 

Voorzitter, ik wil eindigen met een dank voor alle mensen die hun steun voor de Floriade hebben uitgesproken. Dat doet me goed!

 

- Willy-Anne van der Heijden, fractievoorzitter GroenLinks Almere