Almere is een stad met veel bomen. En bomen roepen emoties op. Waar de één vindt dat een boom moet blijven, vindt een ander dat die boom weg moet, omdat die overlast geeft. Recent kwam daar de discussie over de aanpak van de essentaksterfte bij.

Tot 2017 waren er geen duidelijke richtlijnen. Uiteindelijk gaven de discussies over de bomenkap in de Kruidenwijk een aanzet tot een vorm van regulering: “Het Bomenkader”. Dat bomenkader kwam tot stand in nauw overleg met gemeenteraad en bewoners. De raad gaf uitgangspunten en bewoners werden nauw betrokken bij de uitwerking.

Het Bomenkader en de aanpak essentaksterfte is volgens afspraak na twee jaar geëvalueerd. Het moment om het Bomenkader aan te passen, zou je denken. Nu (juni 2020) stelt het college voor om het Bomenkader nog niet aan te passen en over twee jaar een nieuwe evaluatie te doen. Hierover spreekt de gemeenteraad en ook hier lopen de meningen uiteen.

Ook GroenLinks vindt dat het Bomenkader aangescherpt moet worden. Maar niet even tussendoor! Wij vinden dat een aanpassing van het Bomenkader net zo zorgvuldig moet gebeuren als in 2017, dus in samenspraak met inwoners. Niet even tussendoor, omdat daarmee een evenwichtige aanpassing in gevaar komt. Daarom heeft GroenLinks een motie ingediend die oproept om in het kader van een zorgvuldig (participatie)proces het Bomenkader op dit moment niet aan te passen en als er wijzigingen worden doorgevoerd in het Bomenkader inwoners daar vroegtijdig bij te betrekken.

Als onze motie niet door gemeenteraad wordt gesteund, zullen er door andere partijen moties en amendementen worden ingediend voor wijzigen van het Bomenkader. GroenLinks zal dan haar stem laten horen, maar het betreuren dat inwoners hierbij niet betrokken zijn.

- Joske Galiart, raadslid GroenLinks Almere