We kunnen terugkijken op een bewogen jaar waarin we weer opnieuw coalitieonderhandelingen hebben gevoerd, waarbij de PvdA zich terugtrok en Leefbaar Almere en het CDA nieuw in de coalitie kwamen. Maar ook op een jaar waarin we een aantal voor GroenLinks belangrijke successen hebben kunnen binnenhalen. Zo hebben we bijvoorbeeld voor elkaar gekregen dat er een groot zonneveld komt in Almere Buiten, waarmee we een flinke slag kunnen maken in de energietransitie. Ook de Regionale Energiestrategie, waaraan we via veel aangenomen moties ons eigen geluid voor een nog steviger inzet hebben laten horen, is aangenomen. Onder aanvoering van onze wethouder Jan Hoek ontwikkelt Almere zich als koploper van de circulaire economie in Nederland. Denk aan de vele circulaire bedrijven op de Vaart, maar ook aan de volledig circulaire bruggen die nu over het Weerwater naar het Floriadeterrein worden aangelegd. Als het om duurzaamheid gaat hoort ook de Floriade in dit rijtje thuis. Onlangs is de raad er mee akkoord gegaan dat de ontwikkeling van de Floriade door kan gaan. Vanwege de impact van het coronavirus was het de vraag of we dit nog moesten doen. Als GroenLinks zijn wij altijd pal achter de Floriade blijven staan, omdat zowel het evenement als de woonwijk duurzaam, groen en inclusief zijn en relevante thema’s heeft: hoe kun je als stad zelfvoorzienend zijn qua gezondheid, voedsel en energie? Hoe ziet de stad van de toekomst er dan uit? De Floriade heeft de gemoederen in de stad flink beziggehouden. Fijn was om te merken dat veel mensen in de stad ons als raad en GroenLinks steunden middels brieven, mails, etc. Dank daarvoor!

De fractie heeft actief  ons eigen GroenLinks geluid laten horen op onderwerpen van het sociaal domein, zoals de jeugdzorg, transformatie sociaal domein en wijkteams. Er zijn hier grote tekorten, die voor een belangrijk deel veroorzaakt worden doordat het Rijk deze taken overgeheveld heeft naar gemeenten zonder hen goed te compenseren.  Toch vinden veel fracties dat we het tekort van 9 miljoen maar volledig op het sociaal domein, dus op de hulp aan mensen, moeten vinden via bezuinigen. Dit vinden wij te gek voor woorden. Uiteraard kun je kijken wat efficiënter en beter kan, maar wat ons betreft staat hulp aan kwetsbare mensen als een paal boven water. We laten tegengeluid horen en doen voorstellen voor hoe het anders kan.

Tegengeluid laten we ook stevig horen bij de vele voorstellen van de VVD en de PVV om Almere zogenaamd veiliger te maken met meer preventief fouilleren, stadscommando’s, of hun poging om moskeeën te beletten om op te roepen tot gebed. Voor ons blijft de vrijheid zoals benoemd in de Grondwet uitgangspunt en we vinden dat er genoeg gedaan wordt op het gebied van veiligheid. Wel hebben we samen met D66 een motie ingediend dat we toch meedoen met een landelijk experiment, waarmee de teelt van wiet beter gereguleerd wordt en de criminaliteit hieromtrent vermindert. Deze motie is afgelopen donderdag aangenomen door de raad. 

Tot slot nog twee grote dossiers die lang in de raad hebben gespeeld. Ten eerste het voorstel voor een nieuw afvalsysteem. Het college heeft op verzoek van de raad uitgewerkt welke maatregelen kunnen worden genomen om de afvalstoffenheffing op het huidige niveau (+ inflatie) te houden. Dit heeft tot een hele lijst geleid die de dienstverlening raken. Duidelijk is dat veel Almeerders hier niet op zitten te wachten. Maar wat dan wel? Is men bereid om meer te betalen voor het afval, zodat afvalperrons, bladkorven, e.d. beschikbaar blijven? Het bestuur heeft het afvalsysteem ook onder de aandacht van de GroenLinksers gebracht en gevraagd hoe jullie erover denken. In de raad is vorige week afgesproken dat de verschillende systemen nog eens naast elkaar worden gelegd en om daarna een keuze te maken.  Het gaat dan om: PMD+, Diftar en combinatie PMD+-Diftar. Na het reces verwachten we een rapportage hierover.

Tot slot de woonvisie, waar we al heel lang over praten. GroenLinks ziet in deze woonvisie terug wat zij heeft ingebracht in het nieuwe coalitieakkoord: er worden fors meer woningen gebouwd, voor diverse doelgroepen (waaronder expliciet jongeren, studenten, ouderen en kwetsbare groepen), met blijvende inzet op sociale woningbouw, maar daarnaast ook oog voor het middensegment en niet alleen gericht op uitbreiding maar ook op inbreiding. Wij staan voor deze diversiteit in woningbouw en voor deze doelgroepen, en we staan voor deze extra inzet op het daadwerkelijk realiseren van veel woningen, want die zijn hard nodig. Bij de laatste politieke markt voor het reces is de woonvisie met grote meerderheid aangenomen. En nu aan de slag!

Willy-Anne van der Heijden, fractievoorzitter GroenLinks Almere