Regelgeving mag goede, passende zorg niet in de weg staan.

Voor wie het aanbod van bestaande instellingen onvoldoende aansluit bij de behoeften, stellen we een integraal persoonsgebonden budget (IPGB) beschikbaar, waarmee zowel zorg, wonen als werk, naar eigen inzicht kunnen worden geregeld. Voor sommige mensen met een intensieve zorgvraag is een IPGB essentieel om zelfredzaam en zelfstandig te functioneren. De belanghebbende hoeft zich over de besteding van het IPGB achteraf niet te verantwoorden. Dit voorkomt veel bureaucratie en kosten! In Delft en Woerden hebben ze hier ervaring mee, lees hier voor meer informatie.

GroenLinks wil geen (verdere) verschraling van de thuiszorg en huishoudelijke hulp. We vinden het belangrijk dat kosten in de hand gehouden worden. Maar mensen die deze hulp nodig hebben, moeten het kunnen krijgen. En voor wie het niet kan betalen, wordt het door de gemeente betaald.

De gemeente vraagt, waar wettelijk toegestaan, een passende financiële eigen bijdrage voor (individuele) zorg en voor het aanpassen van een woning. Hierbij dient aandacht gegeven te worden aan stapeling van eigen bijdragen en beoordeeld te worden of deze nog steeds op te brengen zijn.

De uitdaging voor de komende jaren is om vormen van zorg voor ouderen te vinden, die het gat dichten tussen thuis blijven wonen en het ziekenhuis of verpleeghuis. Hiermee doelen we op ouderen die tijdelijk zoveel zorg hebben dat ze niet thuis kunnen blijven wonen, maar voor wie opname in een verpleeghuis of ziekenhuis te veel van het goede is. Zorghotels, zoals we er één in Almere-Haven hebben, zijn hiervan een goed voorbeeld.

GroenLinks is voorstander van kleinschalige zorginstellingen in de wijk, zodat mensen in hun eigen buurt terecht kunnen.

De openbare ruimte moet goed toegankelijk zijn voor mensen met een rolstoel of rollator. In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking aangenomen. We willen dan ook dat (gemeentelijke) gebouwen, openbaar vervoer, stoepen, winkels en overige voorzieningen toegankelijk zijn. Dit geldt ook voor evenementen. Met een jaarlijkse schouw sporen we samen met de inwoners de bestaande hindernissen voor rolstoelen en rollators op.

Mensen met een beperking moeten zo veel mogelijk zelf beslissen en dezelfde mogelijkheden krijgen op het gebied van zorg, vervoer, opleiding en werk.

Samenwerking tussen ondernemers, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligers wordt gestimuleerd. Professionals en vrijwilligers vullen elkaar aan. De professionals zijn verantwoordelijk voor het zorgtraject. De vrijwilligers geven vanuit hun eigen expertise handvatten bij het herstel.

  • GroenLinks vindt dat waar mogelijk jongeren en hun ouders/verzorgers betrokken worden bij besluitvorming
  • GroenLinks wil dat de gemeente de mogelijkheden van kortdurende hulp zonder verwijzing gaat uitbreiden
  • GroenLinks wil dat mensen met een beperking zo veel mogelijk zelf beslissen en dezelfde mogelijkheden krijgen op het gebied van zorg, vervoer, opleiding en werk
  • GroenLinks is voor stimulering en facilitering van burgerzorginitiatieven, kleinschalige zorginstellingen in de wijken en voor tijdelijke zorghotels
  • GroenLinks wil dat het voorzieningenpeil in wijken, waar veel kwetsbare inwoners wonen, overeind blijft
  • GroenLinks wil dat de gemeente inzet op preventie en initiatieven die daaraan bijdragen faciliteert
  • Om het oplopen van schulden te voorkomen, is GroenLinks voor een vroegtijdige signalering en aanpak. Dat kan bijvoorbeeld door afspraken te maken met organisaties die vaak te maken krijgen met betalingsachterstanden