VAN VLUCHTELING NAAR ALMEERDER

Het onderwerp ‘vluchtelingen’ staat het laatste jaar door de toename van het aantal, flink in de belangstelling. Tot voor vorig jaar hadden gemeentes ‘slechts’ te voldoen aan het huisvesten van een beperkt aantal mensen die een verblijfsstatus kregen. Dit is nog steeds het geval, alleen het grote aantal vluchtelingen zorgt ervoor dat er meer en beter beleid gevoerd moet worden. Ook in Almere.

Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen van huis en haard verdreven door oorlog en geweld. Wij noemen dat niet allemaal vluchtelingen. Pas op het moment dat ze in een buitenland verblijven heten ze pas vluchteling. Dit geldt voor ongeveer 20 miljoen mensen. Het overgrote deel daarvan (90-95%) wordt opgevangen in de eigen regio, bijvoorbeeld in buurlanden. Een klein gedeelte komt naar Europa. 

Dit voorjaar is in Europa de “Turkije-deal” afgesloten. Deze deal betekent in feite dat Turkije gevraagd wordt vluchtelingen ‘tegen’ te houden. In ruil daarvoor neemt Europa een geselecteerd aantal op. De bedoeling hiervan is om de stroom tegen te houden. De werkelijk is dat vluchtelingen zich niet tegen laten houden en nu noodgedwongen onveiligere routes moeten kiezen. GroenLinks is een fervent tegenstander van deze en soortgelijke deals. 

In Almere is dit voorjaar het programmaplan ‘van Vluchteling naar Almere’ aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit plan beschrijft hoe wij ervoor kunnen zorgen dat mensen die een verblijfsstatus hebben gekregen, zo goed als mogelijk is een plek kunnen vinden in onze stad. In het plan wordt aandacht besteed aan diverse zaken die met dit onderwerp te maken hebben: huisvesting, onderwijs, deelname aan de maatschappij, opvang, sport etc. Ook is het bedoeling dat er veel samenwerking is met maatschappelijke organisaties. Het plan is een beleidsplan, de uitwerking zal nog nader bepaald worden. 

GroenLinks kan zich in een aantal dingen vinden. Bijvoorbeeld dat er breed nagedacht wordt, dat er gezocht wordt naar manieren om de bevolking te betrekken en dat het bedoeling is dat er ‘inclusie’ plaatvind. Dit laatste wil zeggen dat er gekeken wordt of activiteiten, scholing, trainingen etcetera niet alleen voor de doelgroep open zijn, maar voor meer groepen die dat nodig hebben; bijvoorbeeld laaggeletterden of mensen zonder werk. Ook maatregelen die genomen worden op het gebied van huisvesting richten zich op alle groepen die gebruik moeten maken van sociale woningbouw.

Er is ook een aantal dingen waarover we zorgen hebben. Zo is het plan voornamelijk gericht op statushouders, mensen die mogen blijven. Maar in de periode daaraan voorafgaand zitten mensen soms lang in de noodopvang of het Asielzoekerscentrum (AZC), en dat kan oplopen tot 1,5 jaar. Al die tijd niet actief zijn is in onze ogen niet goed. Officieel valt die groep niet onder de gemeente. Maar wederom onder druk van de toename van het aantal vluchtelingen, worden steeds meer gemeentes zich bewust van het feit dat men ook met die groep iets moet. Vandaar dat GroenLinks een motie heeft ingediend om ook voor deze groep te onderzoeken wat er mogelijk is. Overigens staan wij hierin binnen de gemeenteraad niet alleen. 

Verder hebben wij vraagtekens bij de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) op het AZC. Ook hier weer: officieel is dit geen taak van de gemeente. Het is het COA die dit uitvoert. De gemeente heeft er wel belang bij dat dit goed gebeurt. Immers, hoe eerder taalachterstand kan worden ingelopen, hoe beter de schoolprestaties zullen worden (overigens zijn alle kinderen van 4-18 jaar leerplichtig, ook als zij nog geen verblijfsstatus hebben). Bij andere VVE-kinderen in Almere heeft de gemeente hierop ingestoken mede om laaggeletterdheid tegen te gaan. Op het AZC echter voeren niet professionals maar vrijwilligers de VVE uit. Nu wil dat niet zeggen dat het niet goed gebeurt, de vrijwilligers worden getraind, toch willen we voor de VVE graag dezelfde standaard als in de rest van Almere. 

Over het programmaplan en de moties wordt op 14 juli in de gemeenteraad gestemd. 

Meer weten?

Het programmaplan:  http://almere.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=1531850/type=pdf/Vaststellen_programmaplan_Van_vluchteling_naar_Almeerder__RV-37__PROGRAMMAPLAN.pdf

Moties: http://almere.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=3315#

Vluchtelingen algemeen: http://www.vluchtelingenwerk.nl