Groenbeheer

Donderdag 1 november 2018 behandelde de raad een gezamenlijke motie van D66 en GroenLinks over het beheer en het participatieproces daarin.

Tijdens de behandeling bleek dat de wethouder van mening was dat het deel over beheer een aanval betekende op de deskundigheid van de ambtenaren. Zij verdedigde dan ook de inzet, deskundigheid en het groene hart van de ambtenaren.

En terecht. GroenLinks heeft in de praktijk mogen ondervinden dat ambtenaren altijd klaar staan om een oplossing te zoeken, uitleg te geven als dat nodig is. Wij vinden het dan ook bijzonder spijtig dat de wethouder die conclusie heeft getrokken.

De deskundigheid van de ambtenaren staat en stond wat GroenLinks betreft dan ook niet ter discussie. Zij voeren het onderhoud immers niet zelf uit, maar dat wordt uitbesteed. Wel roept de wijze waarop in sommige gevallen het groenonderhoud in de praktijk wordt uitgevoerd vragen op. Er zijn voldoende signalen uit de samenleving dat dit door de aannemers niet altijd zorgvuldig gebeurt. Wij noemen er paar: verkeerd kappen en niet opruimen werkmateriaal in het Meridiaanpark, kappen in park Uithof waarbij schade is aangebracht aan de omgeving, maaien van het gras tijdens de droge periode, wegmaaien van bloemenvelden, niet opruimen onkruid uit de straat, etc.

Hierover hadden wij graag willen praten. Moet de aanbesteding anders gebeuren? Moet de aandacht meer liggen op kwaliteit en deskundigheid? Moet er in de aanbesteding gekeken worden naar ecologisch groenonderhoud? Die discussie hebben wij nu niet kunnen voeren. En dat is jammer.

De motie is aangepast en het deel waar wordt opgeroepen de werkwijze te verbeteren is er uit gehaald.

Het college heeft al stappen aangekondigd om tot een inhaalslag te komen op het gebied van (groen)beheer. Dat is een goede zaak. Wij hopen dat wij in de nabije toekomst een bijdrage kunnen leveren die ook recht doet aan de signalen zoals hierboven benoemd. Zodat ambtenaren zich minder bezig hoeven te houden met ‘damage control’ en zich kunnen concentreren op die zaken waar zij goed in zijn.