Beschouwing van GroenLinks over de programmarekening

Na de verkiezingen en de onderhandelingen is het nieuwe college in juni 2018 echt van start gegaan met de uitvoering van het Coalitieakkoord ‘Liefde voor Almere’. Voortbordurend op de inspanningen in de vorige raadsperiode, heeft het huidige college in de tweede helft van 2018 diverse zaken afgerond of in gang gezet. Goed is dat we daarbij binnen de financiële kaders zijn gebleven en zelfs een winst van 1,2 miljoen kunnen boeken. Dit nadat we ook nog 21 miljoen opzij hebben kunnen zetten voor het aanvullen van de algemene reserve, en er tevens nog 4,1 miljoen overblijft voor een integrale afweging bij de Perspectiefnota die straks naar de Raad komt.
 

Als GroenLinks zijn we blij met het positieve financiële resultaat, maar ook met de inhoudelijke resultaten die we voor de stad bereiken. Zoals bijvoorbeeld het feit dat we in 2018 ruim 2000 woningen hebben gerealiseerd: 1850, waarvan ruim 700 (718) sociale huurwoningen, plus nog het aanbod van woningen uit transformatie van kantoren en studentenhuisvesting. (300 woningen via transformatie, waarvan 200 in 2018 al bewoond). Dit is meer dan in de voorgaande jaren is gerealiseerd.

Of zoals bijvoorbeeld het feit dat de achterstand in beheer en onderhoud nu vrijwel is weggewerkt en we nu op koers liggen. En dat terwijl de essentaksterfte een behoorlijke wissel heeft getrokken op de stad. Niet alleen financieel, maar ook in het groen.

En zoals bijvoorbeeld het feit dat we ook stappen hebben gemaakt in het dossier Floriade, waar allerlei ambities samenkomen zoals duurzaamheid, werk en onderwijs. Er zijn inmiddels 543 bomen geplant, mensen worden aan een baan geholpen, tijdelijk dan wel vast, er is een ontwikkelingsovereenkomst is, etc. Ook wat betreft duurzaamheid zie je tastbare resultaten, zoals de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed: 90 van de ruim 300 gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. Er is een duurzaamheidsproject met Utradiepe geothermie. En het Investeringsbudget duurzaamheidsmaatregelen voor particulieren blijkt erg succesvol te zijn, het geld is op. Daaruit blijkt dat mensen gemotiveerd zijn om hun huis te verduurzamen.

Er vallen nog veel meer mooie resultaten te benoemen uit het afgelopen jaar, zoals het feit dat het aantal bijstandsgerechtigden slinkt, er meer legesinkomsten zijn door meer woningbouw, er innovatieve experimenten hebben plaatsgevonden zoals stadsgesprekken, etc. Maar de programmarekening laat ook minder mooie resultaten zien, zaken waar we ons als GroenLinks zorgen over maken.

Zo blijft het sociaal domein kwetsbaar en moeten daar veel inspanningen worden verricht om ook financieel binnen de kaders te blijven. Bij de jeugdzorg lukt dit jaar op jaar niet, wat reden is geweest om als VNG bij het Rijk voor extra financiering aan te kloppen. Het Rijk heeft beloofd dit te doen, maar de bedragen die daarbij zijn genoemd zijn bij lange na niet toereikend. Bij de beheersmaatregelen wordt logischerwijs naar financiële maatregelen gekeken maar het is daarbij van belang om nooit de effecten die dit heeft op mensen als belangrijkste punt uit het oog verliezen.

Ook de woningbouw en de afvalinzameling blijven een punt van Aandacht. Hoewel we het afgelopen jaar veel woningen hebben gerealiseerd, is de woningmarkt van nu steeds moeilijker om een betaalbare woning te realiseren. Ook is het huisvesten van allerlei zorggroepen een probleem. Bij afval lopen we door verschillende oorzaken tegen een tekort van 1,4 miljoen aan.

Tot slot maken we ons zorgen over het capaciteitstekort bij de gemeente, wat zichtbaar is in de overhevelingsvoorstellen in de programmarekening. Veel projecten lopen hierdoor vertraging op en soms is men zelf niet aan het starten van een project toegekomen. Graag bespreken we met het college en de raad hoe we dit zouden kunnen oplossen.

Wij dienen geen moties en amendementen in bij deze programmarekening. Dit zullen we wel doen bij de perspectiefnota, waaronder een amendement over Stad en Natuur dat GroenLinks samen met VVD, PvdA, D66 en Christenunie heeft gemaakt.

- Willy Anne van der Heijden, fractievoorzitter GroenLinks Almere