GroenLinks zet zich vol in voor het groene karakter van het Floriadegebied, met name het Weerwatereiland. Het gebied heeft een groen en natuurrijk karakter. Er staan oude bomen uit de begintijd van Almere. GroenLinks hecht daar veel waarde aan en vindt het belangrijk dat tijdens en na de Floriade dit bijzondere groen behouden blijft.

We zien de zo belangrijke mogelijkheden die de Floriade voor Almere kan openleggen en blijven tegelijk heel zorgvuldig toezien op de financiële aspecten. Vanuit GroenLinks is gesteld dat de grens van de huidige begroting is bereikt. GroenLinks vindt het tijd voor duidelijkheid omtrent de overige financiers. We zijn heel alert op toegezegde en wegblijvende investeringen in de Floriade: Wanneer komen de investeringen tot stand en om welke bedragen gaat het. Komt het geld van ondernemers of van gemeente, provincie of het rijk en welke bestemming heeft het. Grote gemeentelijke investeringen blijven we volgen om veilig te stellen dat het geld goed wordt ingezet.

GroenLinks ziet vooral de kansen die het evenement kan bieden. De Floriade is tijdelijk, maar kan wel de aanjager zijn van voor een groene en duurzame ontwikkeling van de stad. GroenLinks heeft van het begin af aan gepleit voor hoge ambities voor de Floriade qua duurzame en natuurrijke ontwikkeling. En met succes, want de ambities liggen hoog. De Floriade wordt niet alleen een tuinbouwtentoonstelling voor stad en regio, maar een evenement met aandacht voor de grote problemen die de hele wereld aangaan zoals voedselvoorziening, afvalverwerking en energiewinning.

Er zijn meer redenen waarom GroenLinks vóór een Floriade in Almere is.

  • Almere is opgezet als groene stad en is al sinds lange tijd een pionier op het gebied van stadslandbouw. GroenLinks staat volledig achter deze manier van stadsontwikkeling. De Floriade van 2022 heeft als thema ‘Growing Green Cities’ en sluit daarmee vloeiend aan bij de Almeerse koers van stadsontwikkeling.
  • De Floriade stimuleert dat Almere een kenniscentrum wordt op het gebied van duurzame voedselproductie, onder andere door het ontwikkelen van de Flevo Campus en het Innovatie Centrum. De Floriade trekt bedrijven en kennis hierover naar de stad en zorgt zo voor een groene economische ontwikkeling.
  • De Floriade biedt de kans om de stadswijk, die na afloop van het evenement wordt ontwikkeld, te maken tot de duurzaamste wijk van Nederland: energieopwekkend, autoluw, groen, gebouwd met duurzame materialen en technieken, enzovoorts. GroenLinks zet zich ervoor in dat deze nieuwe stadswijk voor 30% uit sociale woningbouw bestaat en dat door laagbouw het groen op het Weerwatereiland gezichtsbepalend blijft.
  • Op het terrein van de Floriade was al een wijk gepland, maar deze zou zonder de Floriade groter en minder duurzaam zijn. De innovatie op het gebied van bouwen en wonen kan vervolgens ook weer worden gebruikt in de rest van de stad.
  • Door middel van het programma ‘Floriade Werkt’ wordt gestimuleerd dat er banen bij komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan door tijdens het evenement werkplekken te creëren die moeten leiden tot duurzame banen.

GroenLinks heeft gemerkt dat veel Almeerders zich opwinden over de Floriade door zaken die niet direct met de Floriade te maken hebben. De bomenkap van 30.000 bomen rondom de A6 heeft de gemoederen flink beziggehouden. Deze kap was nodig voor de verbreding van de A6 en had ook zonder de komst van de Floriade plaatsgevonden. GroenLinks was tegen de kap van de bomen en had liever gezien dat er was geïnvesteerd in openbaar vervoer met een betere verbinding tussen Almere-Amsterdam en Almere-Utrecht. De kap van deze bomen wordt overigens gecompenseerd in de ontwikkeling van nieuwe natuur in onder andere de Eemvallei.

Een ander punt dat voor de nodige ergernis zorgt is de verwarring over kosten die voor de Floriade gemaakt worden. Hier moeten uitgaven voor projecten als het Rondje Weerwater, maar ook werkzaamheden voor de ontwikkeling van de toekomstige Floriade-wijk los gezien worden van wat de gemeente investeert in het Floriade-evenement. De kosten voor bovengenoemde projecten zouden ook zonder de Floriade gemaakt zijn, zij het misschien op een ander moment.

  • GroenLinks zet zich in voor een inventieve, autoluwe wijk na het Floriade-evenement met minstens 30% sociale woningbouw
  • GroenLinks wil door de Floriade de komst van innovatieve op duurzaamheid gerichte bedrijven stimuleren