Nieuws van Willy-Anne van der Heijden

Inbreng van GroenLinks Almere over de Perspectiefnota

Vandaag ligt de Perspectiefnota 2019 voor. Een mooi nieuw instrument waarin, naast een actualisatie van de begroting van het huidige jaar, inzicht wordt geboden in de verwachte financiële ruimte bij de begroting. Ook geeft het zicht op wat het College voorstelt als nieuw beleid. Wij worden als fracties gevraagd aan te geven wat wij voor de toekomst van Almere belangrijk vinden en welke zaken daarin als prioriteit in de begroting zouden moeten terugkomen. Voorzitter, dat zullen wij doen. Maar ik wil wel eerst even stilstaan bij de veranderde context van de perspectiefnota.

Lees verder

Wonen in Almere, de nieuwe woonvisie

Afgelopen donderdag werd in de politieke markt gesproken over de woonvisie. Een relevant document omdat daarin voor de komende jaren staat hoe we het wonen in Almere verder vorm gaan geven. De laatste versie is inmiddels gedateerd, want is in 2009 geschreven. Het was toen crisistijd en dat kun je in die woonvisie ook wel lezen.

Lees verder

Verklaring van GroenLinks over ex-wethouder Herrema

Coalitie gaat door

De gemeenteraad van Almere heeft op 14 juni een gesprek gevoerd naar aanleiding van een publicatie in Almere Deze Week. Wethouder Tjeerd Herrema is tijdens deze bespreking opgestapt. De fractie van de PvdA heeft op 14 juni aangegeven het coalitieakkoord nog te steunen en vooralsnog niet uit de coalitie te stappen, maar het definitieve besluit af te laten hangen van gesprekken met coalitiepartners en de PvdA-achterban. Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is gebleken dat de PvdA met voldoende vertrouwen het coalitieakkoord kan en wil uitvoeren. De PvdA blijft zodoende deel uitmaken van de coalitie en gaat op zoek naar een nieuwe wethouder. 

Lees verder

Jeugdzorg blijft raad zorgen geven

Eerder hebben we hier bericht over de bizarre actie van het College in oktober 2016, waarbij organisaties in de jeugdzorg opgedragen werden de toegang tot de jeugd-ggz en residentiële zorg te beperken. Omdat het geld op was volgens de wethouder, zou de gemeente alleen nog maar directe hulp bij crisis, bij een door de kinderrechter opgelegde maatregel of bij een ernstig probleem betalen. In alle andere gevallen moesten kinderen maar langer wachten op behandeling. Een indicatie van de omvang van het probleem kon de wethouder echter niet geven. GroenLinks was hier verbijsterd en boos over en ondertekende met vele andere partijen een motie om dit een halt toe te roepen. Het college gaf aan met voorstellen te zullen komen om de kosten in de hand te houden.

Lees verder